Relacions empresa-personal

Considerem fonamentals les motivacions i els factors que afecten al personal de l’empresa. En l’àmbit de les relacions laborals, resulta essencial tant el reconeixement de la plantilla con el dels seus interlocutors socials, considerats un grup d’interès ben rellevant. 

En aquest sentit creem i fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors, prova d’això són el número de reunions mantingudes l’any 2014, veient-se aquestes incrementades als darrers anys. 

El Comitè d’Empresa és l’òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM. L'empresa, per mitjà del seu representant designat a aquest efecte, es reuneix periòdicament amb els representants del personal. Existeix un Comitè d’Empresa de B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Ambdós són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal i representa el 2,39% de B:SM i el 6,08% del Zoo. En data de 31 de desembre de 2014 es composa de la següent manera:

 • Existeixen altres òrgans de B:SM amb representació dels treballadors com són:

  • Comissió de Formació
  • Comissió de Retribució Variable
  • Comitè de Seguretat i Salut
  • Comissió Activitats Culturals i Recreatives
  • Comissió Paritària
  • Comissió d'Àrea
  • Comissió de Grues
  • Comissió d’Aparcaments
  • Comissió de Gestió i seguiment
  • Comissió del Pla d'Igualtat
  • Comissió del Pla de Pensions
  • Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments
 • i al Zoo de:

  • Comissió de Retribució Variable
  • Comitè de Seguretat i Salut
  • Comissió de Seguiment
  • Comissió del Pla d’Igualtat
  • Comissió Paritària

També, durant el 2014, s’han realitzat 14 inspeccions de treball amb més d’una visita i 2 Tribunals laborals.

El 92,96% del personal que integra l'empresa, es regeix segons l'establert als seus respectius convenis col·lectius. Aquests, regulen i descriuen les relacions laborals entre l'empresa i el personal. 

Respecte a l’afiliació sindical de l’empresa, en data de 31 de desembre de 2014, el 46% de la plantilla de l’empresa estava afiliada a algun sindicat. El 51% a UGT, 26% a CCOO, 8% a SIA-FESIT, el 7% a CSIF i el 7% a CGT.

Durant l’any 2014 s’ha cristalitzat l’operació mercantil fomentada per l’Ajuntament de Barcelona que consistia en un canvi de forma de gestió pública de 15 aparcaments del perímetre central de la ciutat de Barcelona que formaven part de la xarxa d’aparcaments de B:SM i que han passat a gestionar-se de forma indirecta per una empresa d’economia mixta, BAMSA. La Representació dels Treballadors i la Direcció de l’Empresa han mantingut diverses reunions durant més d’un any amb la finalitat de minimitzar els efectes que aquesta operació podria haver tingut a la plantilla d’aparcaments. Finalment, en data 16 d’abril es va arribar a un acord entre ambdues representacions en el que s’establia un sistema de mobilitat interna amb un doble objectiu: garantir, en la mesura del possible, la permanència dels treballadors de l’empresa B:SM i en conseqüència minimitzar el número de treballadors a subrogar.

Així mateix,  i a la Unitat de Grues, s’ha arribat a un acord amb la representació dels treballadors amb la finalitat d’adequar el servei de la grua municipal a la demanda real de l’activitat, adaptant-se a les condicions organitzatives de la plantilla.

Beneficis socials

Millores de conciliació

Tot el personal de l'empresa disposa, segons s’inclou al Conveni, de millores de conciliació de vida familiar i laboral com permisos retribuïts per cura de fills o familiars, jornades laborals continuades, reducció de jornada graciable al personal amb jornada intensiva alguns dies de l'any, elecció de centre base/zona, torns específics per facilitat la conciliació...

Ajuts econòmics

També es disposen d'avantatges com ajuts econòmics per natalici, escolar i per al personal amb fills discapacitats, dies de permís sense remunerar a banda dels dies d’assumptes personals, complement per malaltia o accident (100% salari), assegurança d'accident, fons d’ajuda econòmica, bestretes, bonificació als aparcaments de la xarxa B:SM, del 50% en rotació i del 35% en abonaments, un detall commemoratiu per al personal que es jubila directament als 65 anys i descomptes i/o ofertes puntuals del Portal de l’empleat.

Per al personal fix de l'empresa, B:SM abona el 100% d'una pòlissa bàsica de salut que inclou visites i proves radiològiques. A més, s'ofereix al personal fer l'ampliació a pòlissa completa i incorporar als seus familiars. Aquell personal que per cura de la seva salut i per lloc de treball requereix de material ortopèdic i de calçat especial té compensació per part de l'empresa. El personal fix també té la possibilitat d’adherir-se al pla de pensions del sistema d’ocupació de B:SM. 

 • Concretament, el personal de conveni B:SM compta amb:

  • Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa 
  • 50% descompte en rotació als aparcaments de la xarxa
  • Fons d'activitats recreatives
  • Renovació del carnet conduir
  • Menjador subvencionat per al personal de l'Anella Olímpica
 • El personal del Zoo disposa, per conveni, de:

  •  Dinar el dia del patró (4/10)
  • Reducció de jornada graciable de 2 hores el 24/12 i 31/12 i fi de jornada a les 14 h.
  • Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l'empresa
  • Abonament de les Colònies estiu
  • Gratificació nupcialitat o natalitat
  • Ajuda per ulleres, plantilles, etc
  • Permís retribuït d’una setmana al personal que porti 25 anys continuats a l’empresa
  • Ajut per viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per al servei
 
Pujar