Sostenibilitat social

Aquesta barra no es mostra al publicar la pàgina. (Configura el color de la pàgina)

Sostenibilitat
social

Ciutadania i entitats

 

B:SM treballem per a Barcelona i la seva gent. Contribuïm de manera proactiva al desenvolupament de la ciutat, satisfem les expectatives de la societat i millorem la qualitat de vida de les persones en qui les nostres activitats tenen algun impacte.

Som conscients que la ciutadania de Barcelona és diversa i canviant i, per això, ens adaptem a les diferents necessitats a través de l’escolta activa, en col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Barcelona.

226

Clientela i persones usuàries

La varietat de serveis que oferim a B:SM fa que els nostres clients siguin de tipus molt diversos. Parlem de persones usuàries o clientes, els quals poden ser recurrents o esporàdics. En alguns serveis facilitem tarifes socials o promocions que s’adeqüen a les necessitats de col·lectius diversos i també hi apliquem promocions periòdiques.

La satisfacció de tota la clientela i persones usuàries

Fa prop de quinze anys que B:SM elabora anualment estudis de satisfacció per conèixer l’índex de satisfacció de la clientela (ISC).

Som conscients que la ciutadania de Barcelona és diversa i canviant i, per això, ens adaptem a les diferents necessitats a través de l’escolta activa, en col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Barcelona.

El 2019 destaquem el nou servei Endolla Barcelona, que incorpora, gestiona i posa a disposició de la ciutadania tots els punts de recàrrega elèctrica de la ciutat de Barcelona.

7,17

 

Visitants

B:SM dona servei a la ciutat de Barcelona i a totes les persones que accedeixen a les nostres instal·lacions, físiques o digitals, o fan ús dels nostres serveis. Aquest grup d’interès manté un diàleg i interacciona constantment amb nosaltres mitjançant les xarxes socials.

710.000

3.153.973

Veïnat

Considerem el veïnat com les persones que són visitants o clientes de B:SM, que viuen al costat dels nostres negocis o al barri, o en qui les nostres activitats tenen un impacte directe o indirecte.

Per exemple, dins l’estratègia del Park Güell per retornar l’ús social al parc, evitar les conseqüències de la massificació turística a la zona, millorar l’entorn i fer més permeable l’espai, s’han desenvolupat millores de mobilitat per a les persones que conviuen en entorns al voltant del Park Güell, com el bus llançadora i altres accions culturals per enfortir el lligam dels barcelonins i les barcelonines amb el parc. A més, el Park Güell estat guanyador dels premis Responsible Tourism Awards per la regulació iniciada el 2013.

Col·laboració amb entitats i pertinença a associacions

 

B:SM té relacions amb entitats d’índole diversa amb les quals col·labora o manté un diàleg. Arran de totes aquestes col·laboracions, desenvolupem projectes enfocats a influir positivament en la societat, d’una manera responsable, i formem part de diverses associacions.

Tractem amb entitats socials del tercer sector social, entitats ambientals, entitats de l’àmbit educatiu, lobbies com ara els col·legis professionals, entitats publicoprivades, empreses del grup B:SM, altres empreses municipals, empreses veïnes, empreses competidores i mitjans de comunicació.

157.361,68 €

Persones B:SM

 

B:SM crea valor a través d’un equip humà preparat i compromès, i contribueix estratègicament a la innovació, la competitivitat i la responsabilitat social de l’empresa. La salut i el benestar de les persones, així com el desenvolupament i la formació d’aquestes, són també elements clau per a l’excel·lència en el desenvolupament de l’activitat de B:SM.

35%

65%

icones_BSM

Contracte indefinit

dones

homes

Contracte temporal

dones

homes

icones_BSM

Jornada a temps complet

dones

homes

Jornada a temps parcial

dones

homes

Diversitat i igualtat d’oportunitats

En la nostra política integral es recullen els compromisos de B:SM amb la igualtat d’oportunitats i el respecte personal i professional.

B:SM s’ha regit fins ara pel pla d’igualtat prorrogat fins a l’any . Les accions i mesures desenvolupades al llarg de l’any 2019 han estat de caire continuista, mentre es treballava en el nou pla d’igualtat de B:SM. Algunes de les accions més destacades han estat:

  • Inclusió a la nova intranet B:IN de guies de llenguatge inclusiu i no sexista per a l’ús de tota la plantilla.
  • Protocol d’actuació per a personal especialment sensible.
  • Publicació de les dades segregades per gènere, grups professionals i departaments.
  • Mesures de conciliació recollides al conveni col·lectiu i fora del conveni, com ara casals d’estiu, beneficis socials, jornades d’estiu, teletreball…

A l’empresa també hi ha un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, del qual el Departament de Prevenció de Riscos Laborals és el responsable. El protocol es revisa i actualitza periòdicament i està a disposició de tota la plantilla.

Foment de les relacions socials

A B:SM es fomenten els espais de diàleg constant amb la representació dels treballadors i treballadores. El màxim òrgan de participació i diàleg entre l’equip humà i la direcció de B:SM és el Comitè d’Empresa. N’hi ha dos: un per a B:SM i un altre per a la unitat de negoci del Zoo.

D’altra banda, hi ha el Comitè de Seguretat i Salut, que és l’òrgan paritari de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de B:SM en matèria de prevenció de riscos laborals. Per les seves característiques, el Zoo té el seu propi Comitè de Seguretat i Salut.

El total de personal representat pels Comitès de Seguretat i Salut és del 92 %.

Compromís amb la salut i el benestar

La salut i el benestar laboral són un tema cabdal a B:SM. El Servei de Prevenció de l’organització es dedica a millorar les condicions de treball de totes les persones que formen part de l’empresa amb el desig clar d’avançar per complir i superar els requeriments legals.

Durant l’any 2019, el Servei de Prevenció ha realitzat les actuacions següents:

  • 17 avaluacions de riscos laborals
  • 3 avaluacions de riscos psicosocials
  • 24 actuacions d’anàlisi i/o control dels riscos als diferents centres i llocs de treball

Formació i desenvolupament professional

A B:SM, com a empresa de serveis públics, la ciutadania és el que ens mou, perquè ens obliga a adaptar-nos al seu ritme per continuar sent una empresa competitiva i a l’altura de les expectatives de la societat. Per a B:SM, adaptar-se passa per fomentar de manera activa la capacitació de tots els membres de la companyia.

En l’aposta pel desenvolupament professional i personal, B:SM ha impulsat el Campus B:SM com a plataforma d’autoaprenentatge al servei de de la formació contínua.

La capacitació i l’educació es tradueixen en els Itineraris Professionals i els Circuits del Talent, dos programes que tenen com a objectiu ajudar les persones que, de manera voluntària, vulguin créixer professionalment dins la companyia.

Hem dissenyat el Pla de Formació i Desenvolupament Professional, que dona resposta a les necessitats formatives detectades per millorar les capacitats de la plantilla d’acord amb el Pla Estratègic.

31.685,21