22/03/2021

Cementiris de Barcelona s’adapta a les noves demandes i necessitats de la ciutadania

El Pla Estratègic de Cementiris de Barcelona impulsa nous serveis per donar resposta a la diversitat de la ciutat. S’introdueixen nous mecanismes de coordinació amb els col·lectius culturals i religiosos per adequar l’oferta de serveis


El full de ruta per als pròxims anys fa una aposta inequívoca per millorar els canals de comunicació amb la ciutadania amb l’ofert de més espais d’atenció presencial i un nou web que faciliti la informació i comunicació

Els serveis també s’adapten a la demanda creixent d’incineració versus a la inhumació. A més de la instal·lació d’un cinquè forn crematori al Cementiri de Montjuïc, també hi haurà més espais en tots els cementiris per al repòs de les cendres

S'amplia el servei d'acompanyament al dol i el suport emocional i es preveuen millores en els comiats en els diferents espais dels recintes

Es prioritza la rehabilitació i conservació d'estructures de les edificacions funeràries dels 9 cementiris de la ciutat

Cementiris de Barcelona, a través del nou Pla Estratègic que preveu les principals actuacions per als pròxims 7 anys, aposta inequívocament per adaptar-se a les noves realitats, demandes i necessitats de la ciutadania. Cementiris de Barcelona ofereix els serveis de cremació o inhumació, comiat i acompanyament del dol i és un servei bàsic, essencial i de referència per a la ciutadania, que representa un 8% del pes econòmic de tots els serveis que es presten en la cadena de valor d’acompanyament a la defunció i al dol.

El Pla Estratègic de l’empresa pública aposta per continuar desenvolupant els principals projectes sempre sota el paraigua dels seus valors, l’excel·lència del servei, el compromís amb els veïns i les veïnes, la cooperació, la transparència i la incorporació de mecanismes que responen a la diversitat de la ciutadania. Per això s’han determinat les grans línies de treball per als pròxims anys.

Adaptació a la nova demanda de serveis

Alguns dels objectius marcats al pla pel que fa a la nova demanda és la implementació de noves fórmules i serveis que donin resposta a les noves necessitats en el procés de comiat dels éssers estimats per part de les famílies.

En aquest sentit, una de les prioritats és l’adaptació del servei a una ciutadania diversa. Per tant es fa una aposta i impuls a nous mecanismes de coordinació amb els diferents col·lectius culturals i religiosos de la ciutat per adequar l’oferta de serveis als requeriments de les seves tradicions. Es preveu per tant que els pròxims anys continuï l’ampliació del nombre de sepultures al recinte islàmic del cementiri de Collserola, l’ampliació de sepultures al recinte hebreu i culminar el conveni amb les comunitats ortodoxes de Barcelona.

Desenvolupar i donar a conèixer l’espai dedicat al dol gestacional i perinatal, un espai inaugurat a finals de 2020, i convertir-lo en un espai de referència d’acompanyament a les famílies que han perdut un fill o filla durant la gestació o el part. Es tracta d’un espai col·lectiu on les famílies que han patit aquesta pèrdua poden enterrar els seus fills i filles sense cap cost i amb un nínxols especialment dissenyats per al record permanent dels nadons.

El Pla Estratègic, responent als valors de Cementiris de Barcelona i vocació de servei públic, també aposta per reforçar els programes d'acompanyament al dol, amb la implementació d'un programa de suport emocional per a la gestió del dol, en coordinació amb els serveis municipals vinculats. Per això, també està prevista l'elaboració de material propi de suport i acompanyament. En aquest sentit, també es treballarà en la millora dels serveis de comiat als cementiris.

Per últim, el pla estratègic també preveu estudiar la viabilitat de crear un cementiri d’animals de companyia al Cementiri de Collserola.

Un servei de qualitat

Cementiris de Barcelona fa un pas endavant cap a la reformulació dels serveis per afavorir una oferta marcada per la qualitat, la singularització, la transparència i la informació com a base de la lliure elecció de la ciutadania i a un preu assequible.

La innovació tecnològica també ha de jugar un paper important en aquesta etapa. D’una banda, està previst la creació d’un nou web, que a més de continuar sent un espai informatiu, esdevingui una eina comunicativa amb la ciutadania, amb un espai de cementiri virtual, amb àrea de gestió privada per a usuaris. També s’està treballant en la digitalització de l’expedient funerari i la documentació que se’n deriva.

Una de les màximes de Cementiris de Barcelona és la transparència amb la ciutadania, per això es continuaran desenvolupant les eines informatives necessàries per garantir el dret de lliure elecció dels serveis d’acompanyament i gestió del dol, oferint una informació clara i transparent i amb el material necessari del que cal conèixer i com procedir en cas de defunció d’una persona.

Per culminar aquest procés, es preveu l’obertura d’una nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania al Cementiri de Collserola en línia amb la millora introduïda al Cementiri de  Montjuïc en la recepció de les comitives fúnebres i acollida de les famílies. Actualment Cementiris de Barcelona disposa d'oficina d'atenció a la ciutadania en 5 cementiris de la ciutat i en 2 tanatoris.

Adaptació a una demanda creixent d’incineració

En els darrers anys l’opció d’incineració dels difunts està guanyant terreny a la inhumació i actualment el servei de cremació és més demandat que l’enterrament. Per aquest motiu, els pròxims anys s’anirà adaptant la infraestructura al canvi de demanda.

D’acord amb el Pla Estratègic, s’instal·larà el cinquè forn crematori a les instal·lacions del Cementiri de Montjuïc. A més s’avançarà en l’execució dels espais localitzats al Pla Director per a la inhumació de cendres a Montjuïc i s’analitzaran noves ubicacions per al repòs de les cendres a la resta de cementiris de la ciutat.

El Pla Estratègic de Cementiris de Barcelona per als pròxims anys també preveu altres àmbits com per exemple l’ambiental o el cultural.

Pel que fa als criteris de gestió mediambiental:

- Incorporació de criteris i mesures ambientals en les accions de manteniment dels cementiris.
- Renovació progressiva del parc mòbil amb vehicles més sostenibles amb una aposta per l’electrificació de la flota.
- Extensió de la recollida selectiva de residus a tots els cementiris de la ciutat.
- Implementació d’accions que afavoreixin la reducció de l’impacte ambiental amb una aposta pels sistemes de generació d’energies renovables a les instal·lacions dels cementiris.

Els cementiris de la ciutat són també espais amb història i per tant, per extensió, dipositaris de la memòria col·lectiva que cal preservar:

- Manteniment i foment de les rutes culturals als cementiris.
- Promoció d’actes culturals i de memòria adreçats al coneixement de la vida i obra de personatges significatius per a la ciutadania, enterrats als cementiris de la ciutat.
- Estudi de noves activitats culturals, històriques i patrimonials.

   
El Pla Estratègic proposa 6 línies d’actuació per desenvolupar les propostes concretes:

1.    Serveis de qualitat, personalitzats, amb transparència i ajustats a les necessitats canviants de la ciutadania.
2.    Garantir la sostenibilitat econòmica i l’autonomia financera.
3.    Conservar, millorar i adaptar la infraestructura dels 9 cementiris de la ciutat i les instal·lacions de cremació.
4.    Gestió sostenible i responsable amb perspectiva social i mediambiental.
5.    Adequar l’organització als nous reptes i requeriments i vetllar per les necessitats de les persones que formen part de l’equip de Cementiris de Barcelona.
6.    Potenciar els cementiris com a espais de record i memòria amb un alt valor històric, natural, cultural i patrimonial de la ciutat.


El Pla Director de Cementiris

El Pla Estratègic 2020-2027 de Cementiris de Barcelona acompanyarà l’execució del Pla Director de Cementiris, és a dir, el pla que preveu les inversions necessàries per adaptar i mantenir la funcionalitat de la infraestructura i de les instal·lacions. Cementiris de Barcelona gestiona els 9 cementiris de la ciutat, la major part amb gran valor cultural, històric i patrimonial i amb una mitjana d’antiguitat de 138 anys.

Actualment el Pla Director s’està executant amb les actuacions prioritàries principalment als cementiris de Montjuïc, Collserola i Sants malgrat que s’estan elaborant projectes al conjunt de cementiris.

A partir d’aquí la voluntat és continuar la revisió i actualització exhaustiva de totes les infraestructures i les instal·lacions existents i obtenir un major nivell de control, seguretat, rendiment, fiabilitat i durabilitat de totes les instal·lacions de Cementiris de Barcelona.

La renovació i manteniment de la infraestructura de tots els cementiris és una actuació totalment necessària per evitar la necessitat de fer actuacions d’emergència, per disminuir les incidències en les edificacions, evitar qualsevol eventualitat i donar continuïtat d’ús a les sepultures familiars.

Per aquest motiu, el Pla Estratègic estableix la necessitat de noves fórmules de finançament per assolir la inversió de la posada a punt de les infraestructures. Per al període 2020-2024 Cementiris de Barcelona preveu una inversió total de 24,8 milions d’euros destinats a la millora i manteniment de la infraestructura dels cementiris, 10 milions d’euros en inversió de desenvolupament i un total de 9,3 milions d’euros en manteniment preventiu i correctiu.


Tornar al llistat de notícies

 
Pujar