23/02/2017

Presentació del Projecte Europeu Tritó del Montseny

L'objectiu principal del Life Tritó Montseny és millorar l'estat de conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera

Aquest amfibi endèmic del parc i reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB del Montseny) és una espècie catalogada per la UICN en la categoria de "en perill crític". És un dels dos amfibis més amenaçats d'Europa, juntament amb la de granota endèmica de l'illa grega de Karpathos (Pelophylax cerigensis).

La mida estimada de la població no excedeix els 1.500 exemplars adults i la seva àrea de distribució és petita i fragmentada (inferior a 5 km lineals i una àrea total menor de 8 km2). Tanmateix, el tritó del Montseny està adaptat als rierols de muntanya i depèn d'un hàbitat pur i original, que es veu afectat per les amenaces vinculades al canvi climàtic i a les activitats humanes.

Tot i que a finals del segle passat va desaparèixer una població, probablement a causa de la manca d'una regulació de flux hídric regular, actualment la majoria de les poblacions semblen estables, tot i que alguna d’elles està en estat molt desfavorable i afectada per melanocits i malformacions, fet que podria indicar existència de canvis microambientals adversos

Per assolir l’objectiu primordial que persegueix el projecte, es defineixen també mitja dotzena d'objectius operatius:

 

 • Implementar accions que minimitzin les amenaces actuals sobre el tritó del Montseny i propiciar una millora en el seu estat de conservació. Incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó.
 • Eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat.
 • Assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució.
 • Establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie.
 • Incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi.
 • Implicar i comprometre als agents del territori, en la conservació dels hàbitat de ribera, de la seva biodiversitat i en especial d'aquest endemisme del Montseny.

En el marc d’aquesta mitja dotzena d’objectius operatius, i en el context de la biodiversitat de l’àmbit del Montseny, el Life Tritó Montseny pretén reduir les amenaces identificades que afecten a l’hàbitat de ribera, tant pel què fa a l’estat hidràulic dels torrents com pel que fa al bosc que els envolta, millorar la connectivitat fluvial en els trams alts de la conca del riu Tordera, conscienciar la població local de les amenaces sobre la fauna aquàtica del Montseny, i en general, aturar la pèrdua de biodiversitat en els habitats de ribera.

Durada del projecte

El projecte té una durada de 4 anys, des de l’1 d’octubre de 2016 a 31 de desembre de 2020.

Socis

 

 • Diputació de Barcelona (Soci coordinador) (DIBA)
 • Diputació de Girona (DiGi)
 • Forestal Catalana (FC)
 • Zoo de Barcelona (ZooBcn)
 • Generalitat de Catalunya (GenCat)

Àmbit geogràfic

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny), ubicat a les províncies de Barcelona i de Girona, és un espai natural amb una elevada biodiversitat (més de 164 hàbitats i més de 8.400 especies censades). Entre totes aquestes espècies hi ha un petit amfibi, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), que nomes viu al Montseny i que és l’amfibi mes amenaçat d’Europa Occidental.

L’àmbit geogràfic del projecte comprèn tot el PN-RB Montseny, malgrat la majoria d’accions es centraran en l’àmbit geogràfic de les poblacions actuals del tritó del Montseny, així com en els centres de cria de la Generalitat de Catalunya (Torreferrussa i el Pont de Suert) i en el Zoo de Barcelona.

El Montseny, Reserva de la Biosfera és un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus situat a tocar de grans conurbacions metropolitanes. La seva biodiversitat extraordinària i la petjada cultural que l'home hi ha deixat al llarg dels temps, presenten un valor universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals i científics, i que desvetlla l'emoció de les persones que el visiten.

El Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera, des del 2011, està acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), eina de gestió promoguda per Europarc, mitjançant la qual s’assegura que l’ús turístic del parc es des envolupi de forma compatible amb la conservació del territori.

Pressupost

El pressupost total del projecte és de 2.971.276 €, Un 60% de l’import provindrà de la Unió Europea (1.782.764 €) i un 40% dels socis del projecte (1.188.512 €).

Accions

Per assolir aquest objectius exposat, el projecte desenvoluparà prop d’una cinquantena d’accions agrupades en sis blocs:

Accions preparatòries

 

 • Avaluació genètica del programa de cria. Avaluar la diversitat genètica del programa de cria en les successives generacions, verificar el pedigrí de tots els individus i optimitzar genèticament les reintroduccions.
 • Determinació de les possibles causes que produeixen anomalies en el teixit ossi i estudi de la qualitat espermàtica. Incrementar la producció d'ous fèrtils per a la millora del programa de cria. L'objectiu de l'acció també és millorar la salut, a nivell reproductiu i osteològic, dels exemplars nascuts i mantinguts en captivitat.
 • Desenvolupament tècnic d'aquaris naturalitzats. Condicionament d’aquaris que disposin de les mateixes condicions abiòtiques (temperatura, humitat ambiental i il·luminació) que hi ha al medi natural i que reprodueixin les mateixes variacions diàries i estacionals que s'estan produint al Montseny.
 • Informació del Life Tritó Montseny a propietaris particulars potencialment implicats. Informar als propietaris de les àrees on es pretenen realitzar intervencions del projecte sobre els objectius de les accions i les intervencions previstes, amb la finalitat de sumar sinergies i mitjans per millorar les condicions de l'hàbitat del tritó del Montseny.

Compra/arrendament de terres i indemnitzacions per drets d'ús

 

 • Compra de terrenys o compensació dels drets d'ús, on hi ha poblacions de tritó Montseny amb amenaces evidents. La finalitat de l’acció es la compra o la compensació dels drets d'ús i explotació de determinats terrenys privats que estiguin en perill de deteriorar-se i sense possibilitats de millorar el seu estat de conservació.
 • Implementació d'acords de "Custòdia del territori" amb els propietaris privats. La finalitat de l’acció és generar responsabilitats entre els propietaris i l'òrgan gestor del PN-RB Montseny, per conservar i utilitzar de manera sostenible i respectuosa els recursos i els valors naturals de l’àmbit territorial del tritó del Montseny, enfocat bàsicament a la millora de l'hàbitat de ribera i al ús responsable de l'aigua.

Accions de conservació

 

 • Pla de conservació del tritó del Montseny i inclusió del tritó del Montseny a la Directiva Hàbitats. Elaboració d’un pla de recuperació del tritó del Montseny i fer els tràmits pertinents per incloure l'espècie Calotriton arnoldi a l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres d’Europa.
 • Implementació del Sistema d'informació i base de dades de biodiversitat. Integració de la informació generada en el projecte, al Sistema d'informació i base de dades del PN-RB Montseny (SIMSY) per la seva millor explotació divulgativa, tècnica, científica i geogràfica.
 • Remodelació del sistema de captació i distribució de l'aigua. Actualització els sistemes de captació d'aigües superficials, en l'àmbit municipal, en cases aïllades i explotacions agropecuàries aïllades, per tal d'assegurar un cabal ecològic mínim durant els mesos més secs.
 • Instal·lació del sistema de recollida d'aigua de pluja i aigües grises. Augment de la capacitat d'acumulació d'aigües, especialment de pluja, per disminuir la quantitat d'aigua extreta dels torrents per proveir les cases aïllades i petits nuclis habitats de l'àmbit geogràfic del tritó del Montseny.
 • Implementació de filtres verds d'aigües residuals en cases aïllades. Millorar la qualitat de les aigües dels torrents i evitar l'abocament d'aigües residuals que puguin perjudicar les condicions mediambientals dels ambients riberencs.
 • Millora de la connectivitat ecològica dels torrents en el seu creuament amb les infraestructures viàries. Assegurar la connectivitat ecològica de la llera fluvial al llarg de tot el torrent on hi hagi una població de tritó del Montseny, eliminant l'efecte barrera que produeixen moltes infraestructures actuals.
 • Millorar l'hàbitat de ribera autòctons i promoure bones pràctiques forestals. Restauració de l'hàbitat riberenc, recuperant la seva vegetació arbòria autòctona i evitant l'erosió i les aportacions de sediments als torrents d'antigues actuacions forestals.
 • Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny. Manteniment del programa de cria en captivitat del tritó del Montseny i augmentar les instal·lacions del centre de cria de Torreferrussa, del Pont de Suert i del Zoo de Barcelona, per assegurar el manteniment d’una reserva genètica de l’espècie i per obtenir suficients exemplars per ampliar l’àrea de distribució de l’espècie.
 • Introducció del tritó del Montseny. Crear i consolidar noves poblacions per augmentar l'àrea de distribució del tritó del Montseny a partir de larves procedents dels tres centres de cria.

Seguiment de l'impacte de les accions del projecte

 

 • Seguiment tècnic de les accions per a un ús sostenible i responsable de l'aigua i de millores de l'hàbitat. Monitoritzar les accions programades per millorar l'ús de l'aigua i l'hàbitat de ribera, per tal de dirigir les obres i confirmar que es realitzen de manera correcta i aplicar mesures en el cas que s’observin resultats no desitjats.
 • Seguiment de les poblacions del tritó (naturals i reintroduïdes). Conèixer periòdicament l’estat de conservació de les poblacions de tritó del Montseny, tant de les naturals com de les que creïn de noves al llarg del projecte. L’acció també permetrà ampliar el coneixement científic i tècnic per millorar la conservació i gestió de l’espècie.
 • Vigilància de malalties infeccioses en amfibis del PN-RB Montseny. Comprovar el bon estat sanitari de les poblacions salvatges d'amfibis per tal d'assegurar-se l'absència de determinades malalties infeccioses que podrien causar l'extinció del tritó del Montseny.
 • Mostreig de malalties infeccioses prèvies a l'alliberament d'exemplars de tritó del Montseny. Garantir que els exemplars criats en els centres de cria de Torreferrussa, del Pont de Suert i del Zoo de Barcelona, i que han de ser alliberats al PN-RB Montseny, estan lliures d’agents infecciosos.
 • Seguiment hidrològic qualitatiu i quantitatiu. Disposar de sèries temporal de dades hidrològiques qualitatives i quantitatives, que permetin caracteritzar l’àmbit aquàtic dels torrents del tritó del Montseny i disposar de variables objectives per calcular indicadors de les accions realitzades.
 • Seguiment de les variables ambientals i de l'impacte biològic de les accions realitzades. Conèixer les variables abiòtiques i biòtiques que caracteritzen l’hàbitat del tritó del Montseny, obtenir-ne sèries temporals i valorar l'impacte biològic de les intervencions executades en els ambients riberencs i reòfils de l'àrea de distribució d’aquest amfibi.
 • Valoració de l’impacte socioeconòmic del projecte Life Tritó Montseny. Avaluar l'impacte econòmic i social del projecte en l'àmbit dels municipis del PN-RB Montseny, per tal de conèixer la incidència, positiva o negativa, que es deriven de millorar l'estat de conservació d'un amfibi endèmic i el seu hàbitat.

Accions de sensibilització i difusió dels resultats

Divulgació del projecte en l'àmbit local i internacional, mitjançant una web, les xarxes socials i material promocional.

 

 • Promoció del treball en xarxa i elaboració de publicacions.
 • Desenvolupament de la campanya d'educació ambiental
 • Programa de formació i sensibilització de bones pràctiques forestals
 • Jornades tecnicocientífiques de difusió del Life Tritó Montseny

Resultats esperats

El projecte Life Tritó Montseny pretén utilitzar una espècie bandera i la suma de sinèrgies d’interessos diversos, per afavorir l’aplicació de bones pràctiques de gestió, que condueixin a eliminar amenaces introduïdes per activitats humanes i minimitzar els efectes del canvi climàtic, així com millorar la conservació de l’ecosistema mediterrani.

El projecte planteja diverses bones pràctiques vinculades al recurs aqüífer, com ara acords de custòdia del territori amb particulars, redactar un pla de conservació, fomentar l’ús sostenible i responsable de l’aigua, millorar l’hàbitat de ribera, millorar el coneixement hidrològic i mediambiental, així com promoure la informació, educació i formació ambiental. La correcta execució del conjunt d’aquestes accions, és probablement el resultat més rellevant del projecte tenint present que beneficiarà directament a una espècies catalogada per la IUCIN “en perill crític”.

El Life Tritó Montseny pretén demostrar que les amenaces que actualment té l’hàbitat riberenc i les seves espècies poden i han de substituir-se per unes bones pràctiques ambientals, que assegurin la sostenibilitat de l’ús de recursos naturals, i a la vegada, millorin la biodiversitat de l’hàbitat riberenc, per assegurar la viabilitat de les poblacions de fauna i flora.

Els resultats del Life Tritó Montseny haurien de tenir un efecte demostratiu que es basaria en la capacitat de replicar-lo a altres llocs del parc o de tota la regió mediterrània, i transferir els conceptes i idees a altres sectors professionals i socials involucrats en la conservació i us dels recursos naturals. Propietaris forestals i de finques agropecuàries, administracions ambientals a nivell local, regional i europeu, així com col·lectius professionals, estan tots ells vinculats a la sostenibilitat de l’explotació de recursos naturals i al compromís, legal i ètic, de conservació de la biodiversitat.

Tot plegat, anticipa que els resultats i experiència del Life Tritó Montseny generarà un important interès en l’àmbit mediterrani. Les accions proposades de comunicació i difusió i la implicació en el projecte de col·lectius molt diversos (estudiants, professors, investigadors, empreses d’obres i serveis, ramaders, forestals, guardes forestals, tècnics, visitants, etc.) facilitarà de manera significativa l’efecte demostratiu de les accions realitzades.

Malgrat que el projecte s’executarà en una conca hidrogràfica molt específica per salvaguardar una espècie endèmica concreta, les accions plantejades van dirigides a solucionar una problemàtica global i possiblement amb greus conseqüències, que se està donat en tot l’ecosistema mediterrani, com és l’explotació dels aqüífers, la degradació dels ambients de ribera i la pèrdua de biodiversitat.

Per aquest motiu, l’execució, seguiment i avaluació de les accions proposades en el Life Tritó Montseny tenen un vocació demostrativa, dirigida a altres llocs mediterranis amb problemàtiques similars.

Contacte:

Life Tritó Montseny

Tel: 934 022 425

A/e: lifetrito@diba.cat

www.lifetritomontseny.eu

#LifeTritóMontseny

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar