Política ambiental B:SM

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM) té la missió contribuir al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, proactivitat, aportant valor i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.

Per fer-ho possible, aposta per una estratègia empresarial orientada a la sostenibilitat, oferint uns serveis públics de qualitat i estretament units al desenvolupament sostenible.

Treballant en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de Barcelona, B:SM assumeix els següents compromisos:

  • Garantir el compliment dels requisit legals, normatius i de qualsevol altre tipus subscrits per I'organització en matèria de medi ambient, de manera que garanteix la permanent evolució i sensibilització en aquesta matèria.
  • Reduir el consum i els costos d’aigua i energia, fent un ús racional dels recursos i establint actuacions vers l’estalvi i l’eficiència energètica. Gestionar correctament els residus tot buscant-ne la minimització, reutilització i reciclatge.
  • Adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, que ofereixin els nivells de qualitat i de servei exigits, alhora que generin un menor impacte ambiental i major benefici social.
  • Buscar les millors tècniques disponibles i apostar per la implantació d’energies netes, comprometent-nos així amb la lluita contra el canvi climàtic i l’adaptació de la ciutat a aquest fenomen global.
  • Reduir la nostra petjada ecològica, treballant amb anticipació els riscos i impactes ambientals, tot impulsant el principi de prevenció. Apostar pels sistemes de gestió ambiental com la ISO 14001.
  • Fomentar aquesta cultura involucrant a tota l’empresa, proveïdors i usuaris dels serveis i instal·lacions, mitjançant comunicació, sensibilització i transparència.

Amb aquesta política, la Direcció de B:SM assumeix el compromís d’empresa vers el medi ambient, el fa públic al conjunt de l’organització i el posa a disposició de tots els grups d’interès.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Ignasi Armengol i Villà
Director General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Pots descarregar el document en pdf
 
Pujar