Participació, igualtat i benestar

Sistema de Participació a les Millores

La qualitat humana i professional de tota la gent que hi treballa a B:SM fa possible la gestió de les diverses activitats i serveis per construir una Barcelona de qualitat, moderna i capdavantera. La proactivitat del personal té cabuda dins del Sistema de Participació a les Millores. Aquest és un projecte comú i senzill pensat per acollir idees de millora de l’empresa i premiar aquelles que destaquin pels seus resultats satisfactoris. Permet a qualsevol persona de l’empresa expressar propostes de tota mena i veure el seu desenvolupament.

Pla d’Igualtat 


En el marc de les polítiques d’empresa existeix un principi d’igualtat d’oportunitats per evitar cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. S’aplica en totes les àrees de l’empresa i especialment en la formació dels empleats, la selecció dels candidats, la política igualitària de retribucions entre el personal vinculat a conveni col·lectiu, l’ús del llenguatge no sexista, la no tolerància a l’assetjament, etc.

 

 

 
Pujar