6.- Relacions empresa-personal

Un grup d'interès rellevant per B:SM són els treballadors i en consequència els seus interlocutors socials, que en l'àmbit de les relacions laborals resulta essencial. Per aquest motiu fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors. Aquest any hi ha hagut 106 reunions amb els representants sindicals. 

Els temes més rellevants que han sortit d'aquestes reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per als treballadors han estat: el retorn de la paga extra 2012 (personal afectat pel Reial Decret - Llei 20/2012), les promocions internes i els calendaris laborals i les vacances. Respecte la paga, s'ha arribat a acords de devolucions amb el personal afectat. Pel que fa als calendaris laborals, tots s'han aprovat en les reunions pertinents.

El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. L'empresa té un representant designat a aquest efecte i es reuneix periòdicament amb els representants del personal.

Existeixen dos comitès, un per B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Els dos són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. Aquest any s'han celebrat eleccions per designar els representants dels treballadors tant a B:SM com a la unitat Zoo i en data 31 de desembre de 2015 es compon de la següent manera:

  • També hi ha altres òrgans de B:SM amb representació dels treballadors com per exemple:

    Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

  • Al Zoo:

    Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària

El personal cobert pel Conveni Col·lectiu de B:SM és un 80,68% de l'empresa i pel Conveni de Zoo un 11,99%. En els següents quadres es pot veure la distribució per sexes i la comparació per anys: 

Les hores i els costos dels alliberaments sindicals poden consultar-se en aquest enllaç.

 
Pujar