El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. L'empresa té un representant designat a aquest efecte i es reuneix periòdicament amb els representants del personal.

Existeixen dos comitès, un per B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Els dos són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. Aquest any s'han celebrat eleccions per designar els representants dels treballadors tant a B:SM com a la unitat Zoo i en data 31 de desembre de 2015 es compon de la següent manera:

  • També hi ha altres òrgans de B:SM amb representació dels treballadors com per exemple:

    Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

  • Al Zoo:

    Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària

El personal cobert pel Conveni Col·lectiu de B:SM és un 80,68% de l'empresa i pel Conveni de Zoo un 11,99%. En els següents quadres es pot veure la distribució per sexes i la comparació per anys: 

Les hores i els costos dels alliberaments sindicals poden consultar-se en aquest enllaç.

 
Pujar