Registre d'Activitats de Tractament

Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA) aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i té inventariat en un sol document, anomenat REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT els tractaments de dades personals que duu a terme.

Actualment el registre d’activitats de tractament recull més de 70 tractaments. Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Aquesta estructura és la següent:

 

·       Divisió responsable

·       Nom del tractament

·       Codi del tractament

·       Finalitat del tractament

·       Responsable del tractament

·       Cessions de dades

·       Persones afectades pel tractament

·       Norma o base legal habilitant

·       Transferència internacional de dades

·       Tipologia de dades personals

·       Termini de conservació de les dades

·       Seguretat
  

Voleu exercir algun dret sobre aquests tractaments? 

La ciutadania pot exercir un control efectiu sobre les seves dades, tal com estableix la normativa vigent. protecciodades@bsmsa.cat En concret, aquests són els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió (dret a l'oblit), limitació i oposició. Atesa la gran quantitat de dades que gestiona BSM.SA, és necessari especificar sobre quins tractaments es vol exercir el dret. Si no es concreta l’exercici o es fa de manera incorrecta, s’entendrà que l’afectat/ada ha renunciat a exercir el seu dret. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma. Es poden rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Per especificar a quin tractament esteu fent referència en la vostra sol·licitud, podeu consultar el registre d’activitats de tractament, disponible tant en format PDF com en format Excel, i cercar-hi el tractament que escau al vostre cas. En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Oficina del Delegat/ada, que us ajudarà a identificar el tractament més adient: dpo@bsmsa.cat

DOCUMENTS:

- FORMAT EXCEL

- FORMAT PDF

 

 

 

 

 
Pujar