Índex de satisfacció ciutadans (ISC)

 

A BSM tenim el compromís de prestar tots els serveis amb la màxima qualitat. Assolir la satisfacció de la ciutadania/clients als quals servim és la nostra darrera fita.  Donada aquesta, BSM té la necessitat de mesurar continuadament en tots els serveis prestats quina és la valoració que els i les clients els atorguen i ,alhora, saber si per als clients aquesta valoració és suficientment satisfactòria. 

Per tal de satisfer aquesta necessitat de coneixement, BSM mesura amb l’Índex de Satisfacció del Client (ISC) totes les activitats prestades amb una periodicitat mínima anual. La mesura de l’ISC genera dues dades principals; la qualitat percebuda  (emprant una escala del 0 al 10) i  pròpiament l’Índex que ,expressat en percentatge, ens indica si el valor absolut és considerat com a suficient pels usuaris.  Amb la lectura continuada  d’aquestes dues dades BSM pot saber, al llarg de temps, si, a parer dels i de les usuaris, els serveis es presten cada cop millor i si aquesta millora assoleix les expectatives dels usuaris i usuaries.

Als darrers quatre anys els resultats obtinguts són els que es mostren a la següent taula:

Per aconseguir més informació, consulteu la Memòria de Sostenibilitat 2016. 

 
Pujar