El Codi ètic de B:SM

1. Objecte i àmbit d'aplicació
2. Missió, visió i valors de B:SM
3. Principis d'actuació de B:SM
    3.1 Compromís amb els Drets Humans i les persones
    3.2 No discriminació i igualtat d’oportunitats
    3.3 Cooperació i dedicació
    3.4 Relacions responsables amb l'entorn
    3.5 Protecció de la salut i del medi ambient
    3.6 Anticorrupció i conflicte d’interessos
    3.7 Compliment de la llei
    3.8 Integritat
    3.9 Confidencialitat i dret a la intimitat
    3.10 Recursos i mitjans pel desenvolupament de l’activitat professional
    3.11 Relacions responsables amb tercers
4. Desenvolupament i compliment del Codi ètic
5. Comissió del Codi Ètic
6. Les funcions principals de la Comissió del Codi Ètic
7. Canal ètic
8. Vigència

1. Objecte i àmbit d'aplicació

El Codi ètic recull la identitat de Barcelona de Serveis Municipals, SA, i per tant els trets essencials, els valors i l’orientació ètica de l’empresa.

Significa un compromís que assumeix B:SM en l’orientació de l’activitat empresarial i de la intervenció social que implica el conjunt de l’organització. El Codi ètic és viu i ha d’evolucionar de manera paral·lela a l’organització i el seu entorn, per revisar-lo i actualitzar-lo quan calgui.

El Codi ètic de B:SM té com a objectiu disposar d’un conjunt de principis i regles clares per relacionar-nos entre nosaltres i amb els grups d’interès, així com servir de guia de conducta perquè les persones que integren la nostra organització actuïn de manera coherent amb els valors B:SM.

Tots els professionals i col·laboradors i col·laboradores de l’organització, amb independència del nivell jeràrquic i la posició que hi ocupin, estan obligats a conèixer, respectar i ajustar la seva actuació a les pautes establertes en aquest codi i més concretament: 

 • Les persones que exerceixen les responsabilitats més altes de l’empresa, que han d’interioritzar el Codi ètic quan proposin i desenvolupin els projectes, en el desenvolupament de les operacions vinculades a les activitats i els serveis, a més de fer-ho en les accions i inversions necessàries per incrementar el valor de l’empresa a llarg termini.
 • L’equip directiu i els comandaments, en l’aplicació pràctica dels valors i dels principis del Codi ètic, promovent-ne el coneixement, la consulta i el seguiment.
 • Tots els col·laboradors i les co l·laboradores de B:SM, que han d’orientar les seves accions i els seus comportaments als principis, objectius i compromisos previstos en aquest codi.

El Codi ètic de B:SM té com a referència el Pacte Mundial de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans, les directrius de l’OCDE, la Declaració de Principis de Drets Fonamentals al Treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT), la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Manifest Factor Humà de 30 d’abril de 2013 de la Fundació Factor Humà.

2. Missió, visió i valors de B:SM

Missió

B:SM té com a missió contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona amb eficiència i proactivitat, aportant valor a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.

Visió

Empresa model per la seva contribució a satisfer les expectatives dels ciutadans i de l’Ajuntament de Barcelona, innovadora en models de gestió que són referents per a altres ciutats i on els que hi treballem ens sentim orgullosos de formar-ne part.

La nostra missió i visió se sustentarà en els nostres valors corporatius:

compromís, respecte, rigor i honestedat

Són la base del compromís de B:SM amb la societat en la prestació de serveis a la ciutadania.

3. Principis d'actuació de B:SM

Són els que ens permeten orientar el nostre comportament i que han d’inspirar la conducta bàsica de tots els professionals. 

3.1 Compromís amb els Drets Humans i les persones

B:SM es compromet a respectar i protegir els drets humans i les llibertats públiques reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans i als principals acords internacionals, assegurant que els principis que s’hi recullen siguin presents en les seves polítiques. Aquest compromís té com a objectiu principal el respecte a la dignitat humana.

El Comitè de Direcció de B:SM subscriu els deu compromisos del Manifest Factor Humà de 30 d’abril de 2013 i es compromet a difondre’ls i a integrar-los en les seves polítiques.

3.2 No discriminació i igualtat d’oportunitats 

Hi ha un principi d’igualtat d’oportunitats que evita cap mena de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Les relacions entre les persones han de ser de respecte mutu i amb igualtat de tracte i d’oportunitats. B:SM prohibeix, doncs, qualsevol manifestació de violència, d’abús d’autoritat i qualsevol tipus d’assetjament (físic, psicològic o moral), així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de treball intimidador, ofensiu o hostil per a les persones, i disposa d’un procediment específic per actuar en aquests casos.

3.3 Cooperació i dedicació

B:SM propicia un entorn de cooperació i treball en equip per a un millor aprofitament de totes les capacitats i els recursos. Tots els professionals han d’actuar amb esperit de col·laboració, posant a disposició de les altres unitats organitzatives i persones que integren l’empresa, els coneixements o recursos que puguin facilitar la consecució d’objectius i interessos de la companyia.

Tots els professionals de B:SM han de treballar de manera eficient durant la jornada laboral, fer rendibles el temps i els recursos que l’empresa posa a la seva disposició i intentant aportar el màxim valor en tots els processos en què participen.

B:SM respecta la vida personal dels seus professionals i entén l’equilibri entre la vida personal i laboral. Per aquest motiu, fomenta mesures i desenvolupa accions que ajudin els professionals a desenvolupar-se de manera integral 

3.4 Relacions responsables amb l'entorn

A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís d’empresa. Integrem, de manera voluntària, polítiques de gestió i de funcionament quotidià que incorporen la perspectiva social i mediambiental en els objectius econòmics. Aquesta responsabilitat va més enllà del compliment estricte de la normativa, afecta totes les àrees de negoci i tracta de respondre a les expectatives que poden tenir els diferents grups d’interès (professionals, clients, proveïdors i proveïdores, Ajuntament i ciutadania):

 • Acció social. La promoció i la participació en accions per al benefici de la societat i en col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre.
 • Medi ambient. El repte de mantenir l’equilibri ecològic global amb la responsabilitat i el compromís de minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats per contribuir a la sostenibilitat local
 • Consum i contractació responsable. La consideració de criteris ambientals i socials en els productes i serveis que cal contractar per garantir el mínim impacte ambiental i els beneficis socials més elevats, assumint la nostra responsabilitat com a empresa.
 • Comunicació. La difusió i la transparència del que som i el que fem amb els nostres grups d’interès.

3.5 Protecció de la salut i del medi ambient

La Carta de compromís, com a fonament de la prevenció a tota l’empresa, defineix i unifica la política preventiva establint un alt nivell de seguretat en els processos i les instruccions de treball. Es proporciona un entorn segur i saludable, complint les normatives vigents, però treballant per anar més enllà del que fixa la legislació. Igualment, B:SM fa complir les mesures de prevenció vigents de riscos laborals entre els seus proveïdors i proveïdores, contractistes i, en general, empreses col·laboradores.

B:SM dota els seus professionals dels recursos i la formació necessària perquè puguin desenvolupar les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable. Per la seva banda, tots els professionals tenen el deure de conèixer i complir les normes de protecció de la salut i seguretat a la feina i vetllar per la seguretat pròpia i aliena mitjançant el compliment de les mesures de prevenció en cas que s’adoptin.

B:SM es compromet a desenvolupar les seves activitats de manera que es minimitzin els impactes mediambientals negatius i assumeix el compromís d’utilitzar de manera eficient l’energia a les seves instal·lacions i activitats amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic.

A B:SM som conscients de la importància de valorar el medi ambient, per això ens sentim responsables de l’impacte ambiental de les nostres activitats i tractem de mantenir l’equilibri ecològic global amb l’objectiu d’anar més enllà de les nostres obligacions legals. Com a empresa responsable i compromesa, treballem per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. Tota activitat es desenvolupa d’acord amb la política de medi ambient de B:SM, en la qual s’integren els eixos estratègics, els valors i els compromisos. 

 • Reduir el consum i els costos d’aigua i energia, fent un ús racional dels recursos i establint actuacions vers l’estalvi i l’eficiència energètica. Gestionar correctament els residus per obtenir-ne la minimització, la reutilització i el reciclatge.
 • Adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, que ofereixin la qualitat i el servei exigits i que també generin un impacte ambiental inferior i un benefici social més elevat.
 • Buscar les millors tècniques disponibles i apostar per la implantació d’energies netes. D’aquesta manera, ens comprometem amb la lluita contra el canvi climàtic i amb l’adaptació de la ciutat a aquest fenomen global.
 • Reduir la nostra petjada ecològica, treballant amb anticipació els riscos i impactes ambientals i impulsant el principi de prevenció. Apostar pels sistemes de gestió ambiental com la ISO 14001.
 • Fomentar aquesta cultura involucrant l’empresa, i els proveïdors i les proveïdores i usuaris i usuàries dels serveis i les instal·lacions, mitjançant la comunicació, la sensibilització i la transparència.

3.6 Anticorrupció i conflicte d’interessos

Aplicarem els principis de bon govern i rebutjarem qualsevol pràctica de corrupció.

B:SM rebutja els suborns i prohibeix als seus professionals fer a tercers o rebre de tercers pagaments indeguts de qualsevol tipus ni regals, presents o favors que estiguin fora dels usos habituals, socials o de cortesia o que, pel seu valor o les seves característiques o circumstàncies, puguin alterar raonablement o condicionar el desenvolupament de les relacions comercials, administratives o professionals en què intervinguin les diverses unitats de l’empresa.

B:SM també rebutja les pràctiques que pugui dur a terme un professional per afavorir la competència o en benefici propi. 

Els conflictes d’interès apareixen quan es produeix alguna circumstància o situació en la qual els interessos individuals, familiars o de persones properes als consellers, directius i la resta de professionals divergeixen dels interessos de l’empresa.

Totes les accions o decisions en què participi una persona de BSM s’han d’orientar a l’objectiu de mantenir la continuïtat de l’empresa i a la seva reputació irreprotxable. 

S’evitarà tenir un interès significatiu en les empreses amb què B:SM mantingui relacions comercials. Es considera que hi ha interès significatiu quan la persona (professional o familiar d'aquest o aquesta) participa en el capital de la companyia o pot obtenir beneficis propis ja siguin econòmics o en espècie.

3.7 Compliment de la llei

Tots els professionals de B:SM tenen l’obligació de conèixer i complir les lleis i les normes aplicables a les seves funcions i de mantenir una actitud que no pugui afectar negativament l’empresa. A més, tots els professionals que dirigeixen equips han d’assumir la responsabilitat addicional de vetllar perquè el seu personal conegui i compleixi el Codi ètic i doni exemple amb el seu comportament. 

3.8 Integritat

El professionals ajustaran la seva conducta als criteris de professionalitat i integritat.

 • La professionalitat és l’actuació diligent, responsable, eficient i orientada a l’excel·lència, la qualitat i la innovació.
 • La integritat és l’actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos de l’empresa, de l’Ajuntament i de la societat en general.
 • L’autocontrol en les actuacions i la presa de decisions, de manera que qualsevol actuació que s’adopti tingui en compte quatre premisses bàsiques: que sigui una actuació èticament acceptable; que sigui legalment vàlida; que sigui desitjable per a la societat i per a l’empresa, i ,finalment, que el profesional estigui disposat a assumir-ne la responsabilitat.

3.9 Confidencialitat i dret a la intimitat

B:SM respecta el dret a la intimitat dels seus professionals en totes les seves manifestacions i, sobretot, pel que fa a les dades de caràcter personal, mèdic i econòmic. 

En el cas de les dades personals, tant de professionals com de clients, B:SM garanteix la protecció de les dades mitjançant l’adopció de les mesures adequades i, d’acord amb la legislació vigent, per garantir-ne la màxima seguretat.

Els treballadors es comprometen a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualsevol altre mitjà que la societat posi al seu abast d’acord amb les polítiques i els criteris establerts a aquest efecte.

3.10 Recursos i mitjans per al desenvolupament de l’activitat professional

B:SM es compromet a posar a disposició dels seus professionals els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional. Els professionals es comprometen a fer-ne un ús responsable.

B:SM és el titular de la propietat i dels drets d’ús i explotació dels programes i sistemes informàtics, equips, manuals, vídeos, projectes, estudis, informes i altres obres i drets creats, desenvolupats, perfeccionats o utilitzats pels seus professionals, en el marc de la seva activitat laboral o basant-se en les facilitats informàtiques del Grup. 

Els professionals respectaran el principi de confidencialitat respecte de les característiques dels drets, les llicències, els programes, els sistemes i els coneixements tecnològics, en general, la propietat o els drets d’explotació o d’ús del quals corresponguin a B:SM. 

3.11 Relacions responsables amb terceres persones

Els clients i clientes

B:SM es compromet a oferir una qualitat de servei i productes superior als requisits i estàndards de qualitat establerts legalment i manifesta públicament el seu compromís a través de les polítiques de qualitat de què disposen tots els nostres negocis.

B:SM garantirà la confidencialitat de les dades dels clients i clientes i es compromet a no revelar-les a terceres persones, excepte quan tingui el consentiment del client, per obligació legal o en compliment de resolucions judicials o administratives. 

Els professionals de B:SM que, per la seva activitat, accedeixin a dades de caràcter personal dels clients i clientes, n’han de mantenir la confidencialitat i donar compliment a allò que estableix la legislació sobre la protecció de dades, segons la qual estan sotmesos al deure de sigil. 

Estem al servei dels clients i clientes i tenim la vocació de superar les seves expectatives, ser proactius i proactives i anticipar-nos, si és possible, a les seves necessitats. El tractament ha de ser sempre respectuós i mostrar una actitud d’interès i bona predisposició per oferir uns serveis de màxima qualitat.

Proveïdors i subministradors

B:SM adequarà els processos de selecció de proveïdors i proveïdores i subministradors i subministradores als principis d’igualtat de tracte i transparència i evitarà qualsevol tracte discriminatori entre els licitadors i licitadores o candidats i candidates. 

BSM no divulgarà la informació que els licitadors i licitadores i candidats i candidates d’un procediment licitatori, així com dels contractes amb proveïdors, hagin declarat confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes. 

Els professionals de B:SM que accedeixin a dades de caràcter personal de proveïdors i subministradors han de mantenir la confidencialitat de les dades i donar compliment a allò que estableix la legislació sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Societat. Transparència 

Les relacions amb les autoritats, els organismes reguladors i les administracions públiques es plantejaran d’acord amb els principis de cooperació i transparència. 

B:SM, com a empresa municipal al servei de Barcelona, informarà de manera veraç, adequada i útil sobre els programes i les actuacions que du a terme. La transparència en la informació és un principi bàsic que ha de regir l’actuació de l’empresa. 

La informació economicofinancera de B:SM, especialment els comptes anuals, reflectirà fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial d’acord amb els principis i criteris establerts en el Pla general de comptabilitat i amb les normes d’informació financera que siguin aplicables. A aquests efectes, cap professional amagarà o distorsionarà la informació dels registres i informes comptables, que ha de ser completa, precisa i veraç. 

B:SM manifesta el seu compromís ferm amb els objectius o les línies estratègiques de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com a marc integrador dels seus programes i actuacions amb els professionals, clients, proveïdors, subministradors, accionistes i tots els grups d’interès amb què es relaciona. En aquest sentit, l’empresa té com a objectiu generar riquesa i benestar per a la societat, adoptant una ètica empresarial responsable que permeti harmonitzar la creació de valor amb un desenvolupament sostenible que tingui en compte els principals objectius de la Responsabilitat Social Corporativa.

4. Desenvolupament i compliment del Codi ètic

Aquest codi estableix els principis i els compromisos ètics de B:SM. Els professionals, com a representants seus, l’hem de respectar en tot moment; amb el nostre comportament i amb les accions que portem a terme, l’hem de saber transmetre com a valor de marca, també fora de l’horari laboral. Per això, fem una crida a exercir una pràctica professional coherent amb els principis enunciats en el Codi ètic. 

Aquests compromisos van més enllà d’una declaració de principis, ja que es fan extensius en la seva pràctica diària i queden integrats en la gestió quotidiana del Grup en totes les seves àrees d’activitat; d’aquesta manera, constitueixen la millor via per assolir els objectius. 

 • El Codi ètic s’aprovarà al Consell d’Administració de B:SM i es lliurarà, a fi que en coneguin el contingut, als consellers del Consell d’Administració, a tots els professionals de B:SM i també serà accessible per a proveïdors i proveïdores i clients i clientes.
 • Els professionals que actuïn com a representants de B:SM en societats i entitats que no pertanyen al Grup han d’observar el mateix Codi ètic en el desenvolupament de la seva activitat. 
 • Ningú, independentment del nivell o la posició que tingui, està autoritzat per sol·licitar que un professional cometi un acte en contra del que estableix el Codi ètic. De la mateixa manera, cap professional podrà justificar una conducta impròpia emparant-se en una ordre d’un superior jeràrquic. En el cas que hi hagi indicis raonables per creure que s’ha comès alguna irregularitat o algun acte que contravingui les disposicions del Codi ètic, s’adoptaran les mesures disciplinàries oportunes. 
 • Acceptació: tant els professionals que actualment són part de B:SM com els que ho siguin en el futur, accepten expressament el contingut íntegre del Codi ètic que passarà a formar part dels seus respectius contractes laborals. 

5. Comissió del Codi Ètic

La Comissió del Codi Ètic, que es reunirà com a mínim un cop a l’any, la compondran cinc (5) membres: 

 • Un membre de la Direcció General, que també farà les funcions de president de la comissió.
 • Un membre de l’equip directiu (rotatori).
 • Un membre de la Direcció de Persones.
 • Dos comandaments intermedis (rotatori).

Una persona dels serveis jurídics farà les funcions de secretari. 

A les reunions de la Comissió del Codi Ètic, en funció dels temes que s’hi hagin de tractar i, sempre que calgui, hi podran assistir amb veu però sense vot representants dels grups d’interès de B:SM.

6. Les funcions principals de la Comissió del Codi Ètic

 • Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment del Codi ètic.
 • Interpretar les normes que disposa el Codi ètic i supervisar-ne l’aplicació.
 • Establir i gestionar el canal de consulta, notificació o denúncia a través del correu electrònic: transparencia[at]bsmsa[dot]cat
 • Investigar els possibles incompliments i resoldre els dubtes o les consultes que es formulin a través del canal esmentat.
 • Revisar el Codi ètic periòdicament amb l’objectiu d’ajustar-ne els requeriments a les necessitats de l’organització i de la seva relació amb l’entorn i amb els grups d’interès, i considerar també els suggeriments i les propostes que plantegin els professionals de B:SM. Qualsevol revisió o actualització del Codi ètic requerirà l’aprovació del Consell d’Administració de B:SM.

7. Canal ètic

El correu electrònic transparencia[at]bsmsa[dot]cat és el canal de comunicació que permetrà a qualsevol dels grups d’interès de B:SM (professionals, clients i clientes, proveïdors i proveïdores representants de la societat en general) comunicar dubtes, suggeriments, possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en aquest codi als membres de la Comissió del Codi Ètic.

8. Vigència

El Comitè de Direcció de B:SM va aprovar aquest codi en la reunió de 25 de novembre de 2014; el Codi ètic va entrar vigor el dia 1 de desembre de 2014 i és plenament vigent mentre no s’hi produeixi cap modificació. 

 
Pujar