El Codi Ètic de B:SM

Preàmbul

B:SM, empresa pública de l’Ajuntament de Barcelona, treballa d’ençà de la seva creació per a harmonitzar els elements que caracteritzen els models d’integritat pública i bona administració i s’esforça dia a dia per a enfortir-los, conscient de la responsabilitat que assumeix al servei de la comunitat. 

La redacció i aprovació del Codi Ètic sorgeix de la voluntat de configurar una infraestructura ètica que abasti des dels instruments legals i institucionals bàsics dels que s’ha dotat la comunitat fins a tot un conjunt d’elements que composen el sistema d’integritat de la nostra institució: lideratge i cultura ètica organitzativa, transparència i rendiment de comptes i mecanismes de detecció i resposta a conductes transgressores entre d’altres. En aquest sentit, el Codi Ètic de B:SM esdevé una guia de referència sobre la conducta esperada del col•lectiu de professionals en l’exercici de les seves funcions i de les relacions amb els grups d’interès i se situa com la clau de volta del sistema d’integritat de referència.  

Hem de ser conscients, però, que l’elaboració d’un Codi Ètic no és en si mateix garantia que les conductes desitjades es produeixin automàticament. Cal doncs desplegar tot un conjunt d’accions continuades d’informació, formació i sensibilització interna i externa.

Per això, entre d’altres instàncies, es crea la Comissió del Codi Ètic, com a organisme de supervisió i de seguiment de la seva implementació i compliment així com de proposta d’actualització per a mantenir el Codi Ètic alineat amb les noves necessitats i requeriments que puguin sorgir atesa la dinàmica de la institució i el context social i econòmic.

El Codi Ètic de B:SM vol transcendir la funció merament declarativa per a esdevenir un instrument d’aplicació real i directe, i en aquest sentit, a més d’establir un règim d’adhesió automàtica, preveu un sistema de seguiment i d’aplicació, si escau, d’accions de resposta als incompliments.

El Codi Ètic de B:SM pren com a referència la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la resta de l’ordenament jurídic; el Pacte Mundial de las Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans, les Directrius de la OCDE, la Declaració de Principis de Drets Fonamentals al Treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), la Recomanació núm. R (2000)10 sobre Codis de Conducta en l’àmbit públic del Consell de Ministres del Consell d’Europa de maig de 2011, la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció d’octubre de 2003, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Manifest de la Fundació Factor Humà de 30 d’abril de 2013.

 

Aprovat el 25 de novembre de 2014
Actualitzat el 3 de maig de 2016
Actualitzat el 11 d'octubre 2016
Darrera actualització 28 de març de 2019.

1. Objecte i àmbit d'aplicació

El Codi ètic recull la identitat de Barcelona de Serveis Municipals, SA, i per tant els trets essencials, els valors i l’orientació ètica de l’empresa.

Significa un compromís que assumeix B:SM en l’orientació de l’activitat empresarial i de la intervenció social que implica el conjunt de l’organització. El Codi ètic és viu i ha d’evolucionar paral·lelament a l’organització i el seu entorn, per revisar-lo i actualitzar-lo quan calgui.

El Codi ètic de B:SM té com a objecte disposar d’un conjunt de principis i regles clares per relacionar-nos entre nosaltres i amb els grups d’interès, així com servir de guia de conducta perquè les persones que integren la nostra organització actuïn coherentment amb els valors B:SM.

Tots els professionals i col·laboradors i col·laboradores de l’organització, amb independència del nivell jeràrquic i la posició que hi ocupin, estan obligats a conèixer, respectar i ajustar la seva actuació a les pautes establertes en aquest codi i més concretament: 

 • Les persones que exerceixen les responsabilitats més altes de l’empresa, que han d’interioritzar el Codi ètic quan proposin i desenvolupin els projectes, en el desenvolupament de les operacions vinculades a les activitats i els serveis, a més de fer-ho en les accions i inversions necessàries per incrementar el valor de l’empresa a llarg termini.
 • L’equip directiu i els comandaments, en l’aplicació pràctica dels valors i dels principis del Codi ètic, promovent el coneixement, la consulta i el seguiment. Qualsevol directiu ha d'assumir entre les seves funcions la d'identificar àrees de risc i punts febles en l'àmbit de la integritat, i endegar mesures de prevenció, control i detecció que evitin que no es produeixin o en minimitzin les conseqüències.
 • Tots els professionals, col·laboradors i les co l·laboradores de B:SM, que han d’orientar les seves accions i els seus comportaments als principis, objectius i compromisos previstos en aquest codi.

 

 

2. Missió, visió i valors de B:SM

La definició de la missió, la visió i els valors com a trets de caràcter orientador i estratègic es realitza en base als criteris establerts per l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament de la seva capacitat organitzativa amb la finalitat d’aportar valor a les polítiques i serveis municipals la gestió i desenvolupament dels quals se li encomanen a B:SM.

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per a construir una Barcelona saludable i capdavantera.

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses.

La nostra missió i visió se sustentarà en els nostres valors corporatius:

Excel·lència, Integritat, Compromís, Proactivitat i Cooperació

Aquests valors, són la base de la orientació de B:SM enversa la prestació de serveis a la comunitat, en tant que empresa pública de titularitat municipal.

Excel.lència

Treballem amb coneixement expert, escoltant activament i desenvolupant els talents per generar les millors experiències dels nostres ciutadans/clients.

Integritat

Rendim comptes des de la coherència, la responsabilitat i la transparència.

Compromís

Ens impliquem amb passió amb els ciutadans / clients, els companys i l'entorn.

Proactivitat

Ens anticipem i innovem per millorar cada dia de tot el que fem.

Cooperació

Basem les nostres relacions en la confiança, la col·laboració i el respecte.

3. Principis d'actuació de B:SM

Són els que ens permeten orientar el nostre comportament i que han d’inspirar la conducta bàsica de tots els professionals. 

3.1 Compromís amb els Drets Humans i les persones

B:SM es compromet a respectar i protegir els drets humans i les llibertats públiques reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans i als principals acords internacionals, assegurant que els principis que s’hi recullen siguin presents en les seves polítiques. Aquest compromís té com a objectiu principal el respecte a la dignitat humana.

El Comitè de Direcció de B:SM subscriu els deu compromisos del Manifest Factor Humà de 30 d’abril de 2013 i es compromet a difondre’ls i a integrar-los en les seves polítiques.

3.2 No discriminació i igualtat d’oportunitats 

Hi ha un principi d’igualtat d’oportunitats que evita cap mena de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Les relacions entre les persones han de ser de respecte mutu i amb igualtat de tracte i d’oportunitats. B:SM prohibeix, doncs, qualsevol manifestació de violència, d’abús d’autoritat i qualsevol tipus d’assetjament (físic, psicològic o moral), així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de treball intimidador, ofensiu o hostil per a les persones, i disposa d’un procediment específic per actuar en aquests casos.

3.3 Col·laboració i dedicació

B:SM propicia un entorn de cooperació i treball en equip per a un millor aprofitament de totes les capacitats i els recursos. Tots els professionals han d’actuar amb esperit de col·laboració, posant a disposició de les altres unitats organitzatives i persones que integren l’empresa, els coneixements o recursos que puguin facilitar la consecució d’objectius i interessos de la companyia.

Tots els professionals de B:SM han de treballar de manera eficient durant la jornada laboral, fer rendibles el temps i els recursos que l’empresa posa a la seva disposició i intentant aportar el màxim valor en tots els processos en què participen.


B:SM respecta la vida personal dels seus professionals i entén l’equilibri entre la vida personal i laboral. Per aquest motiu, fomenta mesures i desenvolupa accions que ajudin els professionals a desenvolupar-se de manera integral 

3.4 Relacions responsables i cooperatives amb l'entorn

A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís d’empresa. Integrem, de manera voluntària, polítiques de gestió i de funcionament quotidià que incorporen la perspectiva comunitària i les necessitats i expectatives dels grups d’interès Impulsem l’acció social mitjançant la promoció i la participació en accions per al benefici de la societat i en col•laboració amb organitzacions sense ànim de lucre.

3.5 Protecció de la salut 

La Carta de compromís, com a fonament de la prevenció a tota l’empresa, defineix i unifica la política preventiva establint un alt nivell de seguretat en els processos i les instruccions de treball. Es proporciona un entorn segur i saludable, complint les normatives vigents, però treballant per anar més enllà del que marca la legislació. Igualment, B:SM fa complir les mesures de prevenció vigents de riscos laborals entre els seus proveïdors i proveïdores, contractistes i, en general, empreses col·laboradores.

B:SM dota els seus professionals dels recursos i la formació necessària perquè puguin desenvolupar les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable. Per la seva banda, tots els professionals tenen el deure de conèixer i complir les normes de protecció de la salut i seguretat a la feina i vetllar per la seguretat pròpia i aliena mitjançant el compliment de les mesures de prevenció en cas que s’adoptin.

3.6.- Protecció del medi ambient

B:SM es compromet a desenvolupar les seves activitats de manera que es minimitzin els impactes mediambientals negatius i assumeix el compromís d’utilitzar de manera eficient l’energia a les seves instal·lacions i activitats amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic.

A B:SM som conscients de la importància de valorar el medi ambient, per això ens sentim responsables de l’impacte ambiental de les nostres activitats i tractem de mantenir l’equilibri ecològic global amb l’objectiu d’anar més enllà de les nostres obligacions legals. Com a empresa responsable i compromesa, treballem per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. Tota activitat es desenvolupa d’acord amb la política de medi ambient de B:SM, en la qual s’integren els eixos estratègics, els valors i els compromisos.  

 • Reduir el consum i els costos d’aigua i energia, fent un ús racional dels recursos i establint actuacions vers l’estalvi i l’eficiència energètica. Gestionar correctament els residus per obtenir-ne la minimització, la reutilització i el reciclatge.
 • Adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, que ofereixin la qualitat i el servei exigits i que també generin un impacte ambiental inferior i un benefici social més elevat.
 • Buscar les millors tècniques disponibles i apostar per la implantació d’energies netes, comprometent-nos així amb la lluita contra el canvi climàtic i amb l’adaptació de la ciutat a aquest fenomen global.
 • Treballar amb anticipació els riscos i impactes ambientals, tot impulsant el principi de prevenció. Apostar pels sistemes de gestió ambiental com la ISO 14001.
 • Fomentar aquesta cultura involucrant l’empresa, i els proveïdors i les proveïdores i usuaris i usuàries dels serveis i les instal·lacions, mitjançant la comunicació, la sensibilització i la transparència.

3.7.- Anticorrupció i conflicte d’interessos

Aplicarem els principis de bon govern i rebutjarem qualsevol pràctica de corrupció, entesa com l’abús del càrrec o posició en benefici privat, ja sigui econòmic, social, polític o de qualsevol altre tipus, tant si els efectes tenen caràcter immediat o futur, en benefici propi o d’un tercer

B:SM rebutja els suborns i prohibeix als seus professionals fer a tercers o rebre de tercers serveis, favors, pagaments indeguts de qualsevol tipus o regals o atencions,  que estiguin fora dels usos habituals, socials o de cortesia o que, pel seu valor o les seves característiques o circumstàncies, puguin alterar raonablement o condicionar el desenvolupament de les relacions comercials, administratives o professionals en què intervinguin les diferents unitats de l’Empresa. En qualsevol cas els regals de cortesia o atencions que tinguin un preu ordinari de mercat superior als 50 euros hauran de ser retornats deixant-ne evidència suficient.   

B:SM també rebutja aquelles pràctiques que puguin realitzar els seus integrants per afavorir a la competència o en benefici propi. 

El conflicte d’interès apareix quan es produeix alguna circumstància o situació en la qual els interessos individuals, familiars o de persones vinculades als membres del consell d’administració, directius, comandaments i resta de professionals divergeixen dels interessos de l’empresa. 

Totes les accions o decisions en què participi una persona de BSM s’han d’orientar a l’objectiu de mantenir la continuïtat de l’empresa i a la seva reputació irreprotxable. 

S’evitarà tenir un interès significatiu en les empreses amb què B:SM mantingui relacions comercials. Es considera que existeix interès significatiu quan el professional de BSM o algun familiar fins al quart grau de consanguinitat o fins al segon grau d’afinitat participa del capital de la companyia o pot obtenir beneficis propis ja siguin econòmics o en espècie. Cas que es produeixi aquesta circumstància, el professional ha de comunicar-ho al seu cap immediat qui disposarà i garantirà la seva abstenció i no participació en els processos de presa de decisió i de gestió vinculats. 

3.8.- Compliment de la llei

Tots els professionals de B:SM tenen l’obligació de conèixer i complir les lleis i les normes aplicables a les seves funcions i de mantenir una actitud que no pugui afectar negativament l’empresa. A més, tots els professionals que dirigeixen equips han d’assumir la responsabilitat addicional de vetllar perquè el seu personal conegui i compleixi el Codi ètic i doni exemple amb el seu comportament. 

B:SM promourà accions periòdiques de comunicació i formació del Codi Ètic i de les normes internes d'aplicació.

3.9.- Integritat

El professionals ajustaran la seva conducta als criteris de professionalitat i integritat.

 • La professionalitat és l’actuació diligent, responsable, eficient i orientada a l’excel·lència, la qualitat i la innovació.
 • La integritat és l’actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos de l’empresa, de l’Ajuntament i de la societat en general.
 • L’autocontrol en les actuacions i la presa de decisions, de manera que qualsevol actuació que s’adopti tingui en compte quatre premisses bàsiques: que sigui una actuació èticament acceptable; que sigui legalment vàlida; que sigui desitjable per a la societat i per a l’empresa, i ,finalment, que el profesional estigui disposat a assumir-ne la responsabilitat.

3.10 Confidencialitat i dret a la intimitat

B:SM respecta el dret a la intimitat dels seus professionals en totes les seves manifestacions i en especial en referència a les dades de caràcter personal, mèdic i econòmic. 

En el cas de les dades personals, tant de professionals com de clients, B:SM garanteix la protecció de les dades mitjançant la realització periòdica d'auditories i l’adopció de les mesures adequades i, d’acord amb la legislació vigent, per garantir-ne la màxima seguretat.

Els treballadors es comprometen a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualsevol altre mitjà que l'empresa posi al seu abast d’acord amb les polítiques i els criteris establerts a aquest efecte.

3.11 Recursos i mitjans per al desenvolupament de l’activitat professional

B:SM es compromet a posar a disposició dels seus professionals els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional. Els professionals es comprometen a fer-ne un ús responsable.

B:SM és el titular de la propietat i dels drets d’ús i explotació dels programes i sistemes informàtics, equips, manuals, vídeos, projectes, estudis, informes i altres obres i drets creats, desenvolupats, perfeccionats o utilitzats pels seus professionals, en el marc de la seva activitat laboral o basant-se en les facilitats informàtiques de l'empresa. 

Els professionals respectaran el principi de confidencialitat respecte de les característiques dels drets, les llicències, els programes, els sistemes i els coneixements tecnològics, en general, la propietat o els drets d’explotació o d’ús del quals corresponguin a B:SM. 

3.12 Relacions responsables amb tercers

Els clients i clientes

B:SM es compromet a oferir una qualitat de servei i productes superior als requisits i estàndards de qualitat establerts legalment i manifesta públicament el seu compromís a través de les polítiques de qualitat de què disposen tots els nostres negocis.

B:SM garantirà la confidencialitat de les dades dels clients i clientes i es compromet a no revelar-les a terceres persones, excepte quan tingui el consentiment del client, per obligació legal o en compliment de resolucions judicials o administratives. 

Els professionals de B:SM que, per la seva activitat, accedeixin a dades de caràcter personal dels clients i clientes, n’han de mantenir la confidencialitat i donar compliment a allò que estableix la legislació sobre la protecció de dades, segons la qual estan sotmesos al deure de sigil. 

Estem al servei dels clients i clientes i tenim la vocació de superar les seves expectatives, ser proactius i proactives i anticipar-nos, si és possible, a les seves necessitats. El tractament ha de ser sempre respectuós i mostrar una actitud d’interès i bona predisposició per oferir uns serveis de màxima qualitat.

Proveïdors i subministradors

Els procediments de licitació de B:SM s'adeqüen al que estableix la normativa de contractació pública i la de transparència que és d'aplicació en cada moment. 

En els procediments de licitació, la documentació de les ofertes presentades que sigui identificada de caràcter confidencial, es tractarà d’acord amb el que estableix l’article 140 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. No obstant això, per resolució de l’Òrgan de Contractació de B:SM, es podrà determinar quina documentació que ha estat designada pel licitador no està sotmesa a aquest règim de confidencialitat, d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

Els professionals de B:SM que en l’exercici de les seves funcions accedeixen a dades de caràcter personal, adeqüen la seva actuació al que estableix la normativa reguladora en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Societat. Transparència 

Les relacions amb les autoritats, els organismes reguladors i les administracions públiques es plantejaran d’acord amb els principis de cooperació i transparència. 

B:SM, com a empresa de l'Ajuntament al servei dels ciutadans, informarà de manera veraç, adequada i útil sobre els programes i les actuacions que du a terme. La transparència en la informació és un principi bàsic que ha de regir l’actuació de l’empresa. 

La informació econòmico-financera de B:SM, en especial els comptes anuals, reflectirà fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial d’acord amb els principis i criteris establerts en el Pla general de comptabilitat i amb les normes d’informació financera que siguin aplicables. A aquests efectes, cap professional ocultarà o distorsionarà la informació dels registres i informes comptables, que ha de ser completa, precisa i veraç. 

B:SM manifesta el seu compromís ferm amb els objectius o les línies estratègiques de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com a marc integrador dels seus programes i actuacions amb els professionals, clients, proveïdors, subministradors, accionistes i tots els grups d’interès amb què es relaciona. En aquest sentit, l’empresa té com a objectiu generar riquesa i benestar per a la societat, adoptant una ètica empresarial responsable que permeti harmonitzar la creació de valor amb un desenvolupament sostenible que contempli els principals objectius de la Responsabilitat Social Corporativa i els que siguin establerts per l'Ajuntament.

4. Desenvolupament i compliment del Codi ètic

El present Codi estableix els principis i compromisos ètics de B:SM. Els professionals, com a representants seus, l’hem de respectar en tot moment i amb el nostre comportament i accions hem de saber transmetre’l com a valor de marca, inclús fora de l’horari laboral. Per això, fem una crida a que s’exerceixi una pràctica professional coherent amb els principis enunciats en aquest Codi Ètic. 

Aquests compromisos van més enllà d’una declaració de principis, ja que es fan extensius en la seva pràctica diària i queden integrats en la gestió quotidiana del Grup en totes les seves àrees d’activitat; d’aquesta manera, constitueixen la millor via per assolir els objectius. 

 • El Codi Ètic s’aprovarà al Comitè de Direcció i pel Consell d’Administració de B:SM i es lliurarà, a fi que en coneguin el contingut, als  membres del Consell d’Administració, a tots els professionals de B:SM, i també serà accessible per a proveïdors i clients i resta de grups d’interès a través del Portal de Transparència del Web de B:SM. 
 • Els professionals que actuïn com a representants de B:SM en societats i entitats alienes observaran el mateix Codi Ètic en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Ningú, independentment del nivell o posició que tingui a l’organització de BSM, està autoritzat per sol•licitar que un professional cometi un acte contrari al què estableix el Codi Ètic. De la mateixa manera, cap professional podrà justificar una conducta impròpia emparant-se en una ordre d’un superior jeràrquic. En el cas que hi hagi indicis raonables per creure que s’ha comès alguna irregularitat o d’algun acte que contravingui les disposicions del Codi Ètic, s’adoptaran les mesures disciplinàries oportunes.
 • Acceptació i adhesió: tant els professionals que actualment són part de B:SM com els que ho siguin en el futur, accepten expressament el contingut íntegre del Codi Ètic que passarà a formar part del conjunt de coneixements necessaris pel desenvolupament professional a B:SM. 

En el cas que hi hagi indicis raonables per creure que s'ha comès alguna irregularitat o algun acte que contravingui les disposicions del Codi Ètic, s'adoptaran les mesures disciplinàries oportunes. El règim sancionador aplicable al personal per incompliment dels principis ètics i de bon govern i de les normes de conducta que es recullen en aquest Codi és el següent: 

 • Capítol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • La normativa reguladora del règim disciplinari que els és pròpia. 

Caldrà atenir-se la regulació establerta pel Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona per a tot allò no previst en aquest Codi. 

5. Comissió del Codi Ètic

La Comissió del Codi Ètic, què es reunirà com a mínim tres cops a l'any, estarà formada per onze (11) membres: 

- La persona titular de la Direcció General què exercirà la Presidència de la Comissió
- La persona titular de la  Direcció de Governança i Transparència
- La persona titular de la Direcció de Persones
- Dos membres de l’equip Directiu
- Dos comandaments intermedis
- Dos membres de l’equip B:SM sense funcions de comandament
- Una persona en representació del Comitè d’Empresa de B:SM
- Una persona en representació del Comitè d’Empresa del Parc Zoològic

Una persona dels Serveis jurídics farà les funcions de secretaria de la Comissió

Els membres de l’equip directiu, els comandaments intermedis i els professionals sense responsabilitat de comandament rotaran en haver completat un cicle de participació de dos anys. La seva elecció i substitució es farà mitjançant sorteig entre tots els membres de la plantilla amb contracte de durada igual o superior a un any. Cas que les persones designades per sorteig declinin de participar, se seguirà l’ordre alfabètic estricte de la relació de personal fins a completar les vacants.  

A les reunions de la Comissió del Codi Ètic, en funció dels temes a tractar i sempre que es consideri precís, podran assistir-hi amb veu però sense vot, representants dels grups d'interès de B:SM. 

Els integrants de la Comissió assumeixen implícitament l’obligació de confidencialitat respecte als assumptes tractats. 

6. Funcions de la Comissió del Codi Ètic

 • Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment del Codi ètic.
 • Interpretar les normes que disposa el Codi ètic i supervisar-ne la seva aplicació.
 • Establir i gestionar el canal de consulta i suggeriments a través del correu electrònic: canal.etic@bsmsa.cat
 • Rebre les consultes, dubtes o suggeriments sobre el Codi Ètic i donar resposta als interessats.
 • Revisar el Codi Ètic periòdicament  i proposar les modificacions que siguin pertinents amb l'objectiu d'ajustar-ne els requeriments a les necessitats de l'organització i de la seva relació amb l'entorn i amb els grups d'interès, considerant els suggeriments i propostes que plantegin els professionals de B:SM. Qualsevol revisió o actualització del Codi Ètic requerirà l'aprovació del Consell d’Administració de B:SM.
 • Plantejar recomanacions a les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació del Codi Ètic i als grups d’interès sobre el compliment i aplicació del Codi Ètic.
 • Realitzar un informe anual d’activitat de seguiment del Codi Ètic. 

7. Canal ètic

El correu electrònic canal.etic@bsmsa.cat és el canal de comunicació que permetrà a qualsevol dels grups d'interès de B:SM fer consultes, comunicar dubtes i fer suggeriments, als membres de la Comissió del Codi Ètic. 

Es garanteix la confidencialitat dels professionals o tercers interessats que facin ús d’aquest instrument. 

8. Vigència

El Comitè de Direcció de B:SM va aprovar aquest codi ètic en la reunió de 25 de novembre de 2014. El codi ètic va entrar vigor el dia 1 de desembre de 2014. El 28 de març de 2019 s'ha realitzat la darrera actualització. 

 
Pujar