Persones

1. Relació llocs de treball

En aquest enllaç,  podreu conèixer els llocs de treball de B:SM i la seva descripció.  

Darrera actualització maig de 2016.

2. Formació

El Pla de Formació als treballadors i treballadores dóna resposta a les necessitats detectades per part de les divisions, sense perdre de vista els objectius estratègics, les prioritats de l'empresa i el desenvolupament de les persones.

La informació del 2016 es pot consultar en aquest link.

Per consultar informació del 2015, seguiu aquest enllaç.

3. Processos de selecció i promoció

La carrera professional és una de les característiques de B:SM. La promoció i l'ascens dels treballadors i treballadores propis és el primer pas per ocupar una vacant laboral; només si no és possible per aquesta via es realitzen noves contractacions.

Condicions Laborals

Quan a l'empresa es produeixen vacants, ja sigui per la creació o augment de llocs de treballs, abans de realitzar noves contractacions, es realitza un procés de selecció interna (promoció) entre el personal de la plantilla per a la seva promoció o ascens. Les bases d'aquestes són determinades i estudiades entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors i treballadores en la Comissió de formació que es constitueixi i es fan públiques als canals de comunicació interna.

Paral·lelament, des de l'any 2014, hem apostat per la mobilitat funcional de les persones dins de l'empresa gràcies al talent intern detectat a l'organització.

Per consultar l'apartat Treballa amb nosaltres, cliqui aquí.

 

 

 

4. Convenis Laborals

5. Compatibilitats

Durant els anys 2015 i 2016 no s'ha produït cap sol·licitud.

6. Relacions Empresa-Personal

Una de les parts interessades que té molta rellevància a B:SM és el personal i en consequència els seus interlocutors socials, que en l'àmbit de les relacions laborals resulta essencial. A B:SM, fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors, arribant a celebrar aquest any 107 reunions amb els representants sindicals.  Els temes més destacats de les reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per als treballadors han estat els calendaris laborals i les vacances que s'han aprovat en les reunions pertinents, la retribució variable, la formació i les mesures de conciliació.

Reunions amb representants sindicals

El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. El representant de l'empresa designat a aquest efecte es reuneix periòdicament amb els representants del personal. Existeixen dos comitès, un per B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Els dos són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. A 31 de desembre del 2016 els comitès es conformen de la següent manera:

Membres dels Comitès d'empresa

 • Comitè d'Empresa de B:SM

 • Comitè d'empresa Zoo

Hores sindicals any 2016

A B:SM comptem amb altres òrgans de representació dels treballadors: Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

I al Zoo: Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària

El personal cobert pel Conveni Col·lectiu de B:SM és un 80,44% de l'empresa i pel Conveni de Zoo un 12,46%. En els següents quadres es pot veure la distribució per sexes i la comparació per anys: 

Personal cobert per conveni col·lectiu per gènere

Personal cobert per conveni col·lectiu per anys

B:SM aplica el principi número 3 del Pacte Mundial de les Nacions Unides de l'any 2000, sobre la llibertat d'afiliació.

Beneficis Socials de B:SM

 • El personal de conveni B:SM disposa de:

  • Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa.
  • 50% descompte en rotació als aparcaments de la xarxa.
  • Fons d'activitats recreatives.
  • Renovació del carnet conduir.
  • Menjador subvencionat per al personal de l'Anella Olímpica.
 • El personal del Zoo disposa, per conveni, de:

  • Reducció de jornada graciable de dues hores el 24/12 i 31/12 i fi de jornada a les 14 hores.
  • Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l'empresa;
  • Abonament de les colònies d'estiu;
  • Gratificació per casament o naixament;
  • Ajuda per ulleres, plantilles, etc.
  • Permís retribuït d’una setmana al personal que faci 25 anys continuats que treballa a l’empresa i ajut per viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per a l'empresa. 

Referències GRI: G4-DMA, G4-11, G4-LA2

La informació de l'any 2015 es pot consultar en el següent enllaç.

7. Indicadors

Actualment, de la plantilla mitjana d’empleats, el 35% són dones amb una edat mitjana de 42,55 anys, gairebé quatre anys més jove que la dels homes. A B:SM seguim esforçant-nos en clau de gènere, fet que es mostra en la incorporació progressiva de la dona a la plantilla. En les noves contractacions, la proporció de dones està al voltant del 46%.

 

 • Percentatges de la plantilla per gènere

 • Percentatge de noves incorporacions de la dona a la plantilla

Distribució de la plantilla per grup d'edat i gènere a 31 de desembre de 2016

Percentatges de distribució de la plantilla segons la categoria professional

Percentatges de distribució de la plantilla segons el lloc de treball

El 93% de la plantilla de B:SM està cobert pel Conveni Col·lectiu i la remuneració està subjecte a les taules salarials que hi apareixen, el que impossibilita fer cap diferència salarial per gènere.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar Relacions empresa / personal

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA13

 
Pujar