Persones

1. Relació llocs de treball

En aquest enllaç,  podreu conèixer els llocs de treball de B:SM i la seva descripció.  

Darrera actualització maig de 2016.

2. Formació

El Pla de Formació als treballadors i treballadores dóna resposta a les necessitats detectades per part de les divisions, sense perdre de vista els objectius estratègics, les prioritats de l'empresa i el desenvolupament de les persones.

La informació del 2016 es pot consultar en aquest link.

Per consultar informació del 2015, seguiu aquest enllaç.

3. Processos de selecció i promoció

La carrera professional és una de les característiques de B:SM. La promoció i l'ascens dels treballadors i treballadores propis és el primer pas per ocupar una vacant laboral; només si no és possible per aquesta via es realitzen noves contractacions.

Condicions Laborals

Quan a l'empresa es produeixen vacants, ja sigui per la creació o augment de llocs de treballs, abans de realitzar noves contractacions, es realitza un procés de selecció interna (promoció) entre el personal de la plantilla per a la seva promoció o ascens. Les bases d'aquestes són determinades i estudiades entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors i treballadores en la Comissió de formació que es constitueixi i es fan públiques als canals de comunicació interna.

Paral·lelament, des de l'any 2014, hem apostat per la mobilitat funcional de les persones dins de l'empresa gràcies al talent intern detectat a l'organització. Després d’analitzar el Talent Intern de B:SM, per aquelles posicions que no s’han cobert internament , iniciem el procés de captació del talent extern. Totes les vacants, queden publicades al nostre web amb els seus requisits, d’accés públic, on els professionals poden aplicar en aquelles ofertes que compleixen perfil. Les ofertes estan publicades a l'apartat Treballa amb nosaltres, cliqui aquí.

Els processos de selecció de B:SM de gener a juny del 2017 es poden trobar en aquest enllaç.

 

 

 

4. Convenis Laborals

5. Compatibilitats

Durant els anys 2015 i 2016 no s'ha produït cap sol·licitud.

6. Relacions Empresa-Personal

Una de les parts interessades que té molta rellevància a B:SM és el personal i en consequència els seus interlocutors socials, que en l'àmbit de les relacions laborals resulta essencial. A B:SM, fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors, arribant a celebrar aquest any 107 reunions amb els representants sindicals.  Els temes més destacats de les reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per als treballadors han estat els calendaris laborals i les vacances que s'han aprovat en les reunions pertinents, la retribució variable, la formació i les mesures de conciliació.

Reunions amb representants sindicals

El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. El representant de l'empresa designat a aquest efecte es reuneix periòdicament amb els representants del personal. Existeixen dos comitès, un per B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Els dos són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. A 31 de desembre del 2016 els comitès es conformen de la següent manera:

Membres dels Comitès d'empresa

 • Comitè d'Empresa de B:SM

 • Comitè d'empresa Zoo

Hores sindicals any 2016

A B:SM comptem amb altres òrgans de representació dels treballadors: Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

I al Zoo: Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària

El personal cobert pel Conveni Col·lectiu de B:SM és un 80,44% de l'empresa i pel Conveni de Zoo un 12,46%. En els següents quadres es pot veure la distribució per sexes i la comparació per anys: 

Personal cobert per conveni col·lectiu per gènere

Personal cobert per conveni col·lectiu per anys

B:SM aplica el principi número 3 del Pacte Mundial de les Nacions Unides de l'any 2000, sobre la llibertat d'afiliació.

Beneficis Socials de B:SM

 • El personal de conveni B:SM disposa de:

  • Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa.
  • 50% descompte en rotació als aparcaments de la xarxa.
  • Fons d'activitats recreatives.
  • Renovació del carnet conduir.
  • Menjador subvencionat per al personal de l'Anella Olímpica.
 • El personal del Zoo disposa, per conveni, de:

  • Reducció de jornada graciable de dues hores el 24/12 i 31/12 i fi de jornada a les 14 hores.
  • Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l'empresa;
  • Abonament de les colònies d'estiu;
  • Gratificació per casament o naixament;
  • Ajuda per ulleres, plantilles, etc.
  • Permís retribuït d’una setmana al personal que faci 25 anys continuats que treballa a l’empresa i ajut per viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per a l'empresa. 

Referències GRI: G4-DMA, G4-11, G4-LA2

La informació de l'any 2015 es pot consultar en el següent enllaç.

7. Indicadors

Actualment, de la plantilla mitjana d’empleats, el 35% són dones amb una edat mitjana de 42,55 anys, gairebé quatre anys més jove que la dels homes. A B:SM seguim esforçant-nos en clau de gènere, fet que es mostra en la incorporació progressiva de la dona a la plantilla. En les noves contractacions, la proporció de dones està al voltant del 46%.

 

 • Percentatges de la plantilla per gènere

 • Percentatge de noves incorporacions de la dona a la plantilla

Distribució de la plantilla per grup d'edat i gènere a 31 de desembre de 2016

Percentatges de distribució de la plantilla segons la categoria professional

Percentatges de distribució de la plantilla segons el lloc de treball

El 93% de la plantilla de B:SM està cobert pel Conveni Col·lectiu i la remuneració està subjecte a les taules salarials que hi apareixen, el que impossibilita fer cap diferència salarial per gènere.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar Relacions empresa / personal

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA13

 
Pujar